วิธีชำระค่าบริการ

ท่านสามารถเลือกช่องทางในการชำระเงินได้ โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารที่มีรายชื่อด้านล่างนี้


ไทยพาณิชย์
4060146303
ออมทรัพย์
เซ็นทรัลพลาซา บางนา

กรุงเทพ
9207079915
ออมทรัพย์
เซ็นทรัล บางนา 2

กสิกรไทย
6042681618
ออมทรัพย์
เซ็นทรัล บางนา

ชื่อบัญชี : นายเกรียงไกร กรายแก้ว

หมายเหตุ

  • เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 088-005-4447, 088-005-4448 หรือส่งหลักฐานมาที่อีเมล์ k-vanthaitravel@gmail.com เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทาง

  • การไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้ทางทีมงานสามารถยกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง และได้แจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำล่วงหน้าให้ 50% ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ได้ชำระไว้แล้ว

  • * ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น