เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขทั่วไป

 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารตามขนาดบรรทุก (VIP 10 ที่นั่ง และแบบ Standard 14 ที่นั่ง)
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายขึ้นรถ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นรถ ยกเว้นได้รับอนุญาิตเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
 • พนักงานขับรถมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในบางเส้นทางหรือบางเวลา ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและหรือทรัพย์สินได้
 • พนักงานขับรถจะยึดถือข้อ ปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ และควบคุมความเร็วในการขับขี่ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวการจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

วันและเวลาทำงาน แบบเช่าวันเดียว

 • การทำงานเวลาปกติ คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-20.00 น. หรือนับรวมกันไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกินกว่าเวลา 20.00 น. (เพราะมีผลต่อการรับงานในวันรุ่งขึ้น)
 • การทำงานล่วงเวลา (OT) คิดค่าบริการ ชั่วโมงละ 150 บาท ในกรณีดังต่อไปนี้
  • นัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 06.00 น.
  • ใช้บริการ เกินกว่า 12 ชั่วโมง หรือ เกินกว่าเวลา 20.00 น.

วันและเวลาทำงาน แบบเช่าหลายวันต่อเนื่อง

 • ขอให้มีที่พักให้กับพนักงานขับรถ ไม่เน้นแพงขอแค่พนักงานมีที่พักผ่อน
 • วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะออกเดินทางเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน แต่ต้องไม่นัดก่อนเวลา 06.00 น.
 • พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย หลังจากนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องให้พนักงานขับรถได้พักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะมีการใช้บริการในครั้งต่อไป
 • การทำงานเวลาปกติ คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-20.00 น. หรือนับรวมกันต่อเนื่องไม่เกิน 12 ชั่วโมง
 • การทำงานล่วงเวลา (OT) คิดค่าบริการ ชั่วโมงละ 150 บาท ในกรณีดังต่อไปนี้
  • นัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 06.00 น.
  • ใช้บริการต่อเนื่อง เกินกว่า 12 ชั่วโมง
 • วันที่เดินทางกลับ จะต้องถึงจุดหมายปลายทางไม่เกิน 24.00 น. หากเกินเวลาจะคิดเพิ่มเป็น 1 วันทำงานทันที

ค่าเชื้อเพลิง & ค่าผ่านทางด่วนหรือทางพิเศษ

 • พนักงานขับรถจะเติมเชื้อเพลิงเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
 • ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางด่วนหรือทางพิเศษ เองทั้งหมด
 • ผู้ใช้บริการจะต้องเติมเชื้อเพลิงเต็มถังคืนให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง (จุดสุดท้ายของการเดินทาง)
 • กรณีเป็นรถตู้เอ็นจีวี ในบางเส้นทางอาจจะต้องเติมน้ำมันบ้าง (เล็กน้อย) เนื่องจากก๊าซเอ็นจีวี